ماده 135 قانون مالیات های مستقیم : 

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ )، حذف شد.