ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم :

اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، [۱] معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱ :

استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره ۲ :

تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. [۲]

۱ – به موجب بند ۳ مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که طی نامه شماره ۳۸۶۳۶ مورخ ( ۱۱ / ۰۳ / ۱۴۰۱ ) معاون اقتصادی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ( ۲۰۰/۳۱۶۶۴/د ) مورخ ( ۱۴۰۱ / ۰۵ / ۲۹ ) رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، عبارت « ( ۱/۲ ) ( یک و دو دهم ) برابر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی » جایگزین عبارت « معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی » می‌شود. مهلت این مصوبه به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ 

( ۳۱ / ۰۱ / ۱۴۰۱ ) می‎باشد. ( تا تاریخ 31 / 01 / 1402 معتبر است )

۲ – به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ( ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۴ )، این متن به عنوان ماده ۱۳۸ مکرر به قانون الحاق شد.