‌ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم : [۱]

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از [۲] « برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد ( ۲۰% ) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج میلیارد ( ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد ( ۱۰% ) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ( ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال » [۳] بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. [۴]

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد. [۵]

۱ – به موجب بند الف ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( ۰۲ / ۰۳ / ۱۴۰۰ ) که از تاریخ ( ۱۳ / ۱۰ / ۱۴۰۰ ) لازم الاجرا می باشد; ماده ۲۰۲ در مورد ‏قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.
۲ – به نظر می‌رسد در اصلاح ماده ۲۰۲ کلمه « از » نیز بایستی حذف می‌گردید.
۳ – به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ )، عبارت « برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد ( ۲۰% ) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد 

( ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد ( ۱۰% ) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ( ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال » جایگزین عبارت « ده میلیون ریال » شد.
۴ – به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ( ۰۹ / ۰۵ / ۱۴۰۱ )، بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری به مبلغ ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال، ممنوع الخروح کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی، به مبلغ ( ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال و ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی به مبلغ ( ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال، افزایش یافت. 

۵ – به موجب بند ۵۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ )، عبارت « حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد » به ماده ۲۰۲ اضافه شد.