ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم :

اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارائه دهند و در غیر این صورت [۱] طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد

۱ – به موجب بند ب ماده ۱۲ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ( ۳۰ / ۰۶ / ۱۴۰۱ ) مجلس شورای اسلامی، در ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم عبارت « جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارائه دهند و در غیر این صورت » جایگزین عبارت « محرمانه تلقی و از ‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا » شد.