ماده ۲۳۳ قانون مالیات های مستقیم :

حذف شد. [۱]

۱ – به موجب بند ۵۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ )، ماده ۲۳۳ قانون حذف شد.
ماده ۲۳۳ قانون مالیات های مستقیم  

در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده ۲۰۱ این قانون برخورد نمودند‌ مکلف­اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.