تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

* تبصره ‌:

قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.