ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

متن زیر جایگزین تبصره ماده ‌۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد :

(( تبصره ‌: در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره ۱ و قسمت أخیر تبصره ۲ ماده ‌۲۰۳ و ماده ‌۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد. ))