متن زیر جایگزین ماده ‌۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد