متن زیر جایگزین ماده ‌251 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد