در بند 3 ماده ‌255 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی موضوع ماده ‌258 این قانون» تغییر می‌یابد.