در بند ۳ ماده ‌۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی موضوع ماده ‌۲۵۸ این قانون» تغییر می‌یابد.