ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

در بند ۳ ماده ‌۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت « نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی » به عبارت « نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی موضوع ماده ‌۲۵۸ این قانون » تغییر می‌یابد.