این قانون شش‌ ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم ‌الاجراء است.

تبصره ‌:

تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب

 ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می‌شود و ‏لازم‌الاجراء است.‏

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده ‌و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲ / ۳ / ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.