ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ‌۵ این قانون، به ‌استثنای کالا های خاص که نرخ آنها در ماده ‌۲۶ این قانون تصریح شده، نه ‌درصد

( ۹% ) می‌باشد.