ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد

تجاری‌ – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری ‌- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. متخلفان از حکم این ماده ‌علاوه بر جریمه موضوع بند « ب » ماده ‌۲۲ قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه‌ ای معادل نه درصد ( ۹% ) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می‌شوند. آئین ‌نامه اجرائی این ماده ‌در خصوص مناطق آزاد تجاری‌ – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد

تجاری‌ – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.