مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد 28 و 30 این قانون به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.