ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد ۲۸ و ۳۰ این قانون به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.