منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد 30 و 31 این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.