ماده ۴۴ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رئیس )، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد ۲۴، ۲۶ و ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) و ماده ۸۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ( ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ ) از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) واریز می گردد.