ماده 5 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد.