ماده 91– درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است :

 1. روسا و اعضاي مأموريت‌هاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در‌ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي که تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.
 2. روسا و اعضاي مأموريت‌هاي کنسولي خارجي در ايران و همچنين کارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
 3. کارشناس خارجي که با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل کمک‌هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و‌يا موسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين‌المللي مذکور.
 4. کارمندان محلي سفارتخانه‌ها و کنسولگريها و نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت‌ جمهوري اسلامي ايران در صورتي که داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل.
 5. حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده.
 6. هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.
 7. حذف شد.
 8. مسکن واگذاري در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار مي¬گيرد.
 9. وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
 10. عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يک دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون.
 11. خانه‌هاي سازماني که با اجازه قانوني يا به موجب آيين‌نامه‌هاي خاص در اختيار مأموران کشوري گذارده مي‌شود.
 12. وجوهي که کارفرما بابت هزينه معالجه کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها مستقيما يا به وسيله حقوق‌بگير به پزشک يا بيمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
 13. مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون.
 14. درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان.