ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم : 

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره :

درآمد شرکت‌های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری‌ ) وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که ‌عامل ( مضارب‌ ) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع ‌مقررات این فصل می‌باشد.