ماده ۹۹ قانون مالیات های مستقیم :

قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون ‌مالیات‌ های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی ‌آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره :

قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون ‌مالیات‌ های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی‌که پیشنهاد آنها از تاریخ ( ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ ) لغایت 

( ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۶۷ ) تسلیم ‌گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون ‌بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به‌سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود. [۱]

۱ – به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ )، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶، حذف شد.