از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد :

۱ – قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ( به استثنای حکم ماده ‌۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ‌۵۰ قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره ۱ماده ‌۳۹ آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ۲ ماده ‌۳۸ این قانون )

۲ – بند «ب» ماده ‌۶ و بند «ر» ماده ‌۳۳ و ماده ‌۷۳ و ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب

 ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵

۳ – ماده ‌۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳

۴‌ – احکام ماده ‌۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

۵‌ – مواد ۱۸ و ۴۷ قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۲