از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد :

1 – قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 / 2 / 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی ( به استثنای حکم ماده ‌28 قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ‌50 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره 1ماده ‌39 آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند 2 ماده ‌38 این قانون )

2 – بند «ب» ماده ‌6 و بند «ر» ماده ‌33 و ماده ‌73 و ماده 94 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب

 14 / 12 / 1395

3 – ماده ‌69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4 / 12 / 1393

۴‌ – احکام ماده ‌34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 / 2 / 1394 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

۵‌ – مواد 18 و 47 قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب 12 / 6 / 1392