ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد :

۱ – قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ ) با اصلاحات و الحاقات بعدی ( به استثنای حکم ماده ‌۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ‌۵۰ قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره ۱ ماده ‌۳۹ آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ۲ ماده ‌۳۸ این قانون )

۲ – بند «ب» ماده ‌۶ و بند «ر» ماده ‌۳۳ و ماده ‌۷۳ و ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب

( ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ )

۳ – ماده ‌۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ( ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ )

۴‌ – احکام ماده ‌۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ ) در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

۵‌ – مواد ۱۸ و ۴۷ قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ( ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۲ )