مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا،‌ مجموع ارزش گمرکی ( موضوع ماده ‌14 قانون امور گمرکی مصوب 22 / 8 / 1390 ) و حقوق ‏ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) می‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.