مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی ‌های جاری مسترد می‌گردد. آیین‌ نامه اجرائی این ماده ‌ظرف شش ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.