ماده ۳۳ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷، ۱۹۱، ۲۰۲، ۲۳۰ تا ۲۳۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) در مورد مالیات های مستقیم و مالیات های این قانون جاری است. حکم ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) در مورد این قانون جاری نخواهد بود.