ماده ۱۱ قانون مالیات های مستقیم : [۱]

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ‍۱۳۸۰ )، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و ۱۱، حذف شد. البته به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون 

مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ )، مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده ۵۴ مکرر الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.