ماده ‌83 درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافيت­هاي مقرر در اين قانون.

‌تبصره- درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي‌شود:

‌الف- مسکن با اثاثيه معادل بيست و پنج درصد­ (25%) و بدون اثاثيه بيست درصد (20%) حقوق و مزاياي مستمرنقدي (‌به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده‌ (91)‌ اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مي‌شود.

ب- اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر نقدي (‌به استثناي مزاياي نقدي معاف‌ موضوع ماده‌ (91) اين قانون) در ماه پس از کسر وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مي‌شود.

ج- ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت‌کننده حقوق.