ماده ‌۸۳ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌ مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت­های مقرر در این قانون.

‌تبصره :

درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد­ ( ۲۵% ) و بدون اثاثیه بیست درصد ( ۲۰% ) حقوق و مزایای مستمرنقدی (‌ به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده‌ ۹۱ ) این قانون ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد ( ۱۰% ) و بدون راننده معادل پنج درصد ( ۵% ) حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌ به استثنای مزایی نقدی معاف‌ 

موضوع ماده‌ ۹۱ این قانون ) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق.