* شماره بخشنامه : ۶۱ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۲۸ / ۱۲ / ۱۴۰۱

* موضوع : اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)

در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب سال ۱۳۸۴) و ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حق‌الثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار می‌گیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال ۱۴۰۲ ابلاغ  می‌شود.

۱ – ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید داخل

۲ – ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی

۳ – ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید داخل

۴- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی

ماده های مرتبط