آزمون آنلاین

آزمون آنلاین اشخاص مشمول مالیات

در این بخش با طرح سوالات تستی پیرامون اشخاص مشمول مالیات​ می توانید اطلاعات خود در این‌ زمینه را محک بزنید.
قبل از شروع آزمون توصیه می شود متن قانون و مققررات مربوط به این قانون رو از طریق اینجا مطالعه کنید.
در پایان آزمون نیز می‌توانید با دریافت کارنامه میزان صحن اطلاعات خود در این خصوص را ارزیابی نمایید.