مقالات

استخراج کلید عمومی امضای دیجیتال

فایل امضای دیجیتال خود را آپلود نمایید (پسوند فایل باید cer باشد).

پس از دریافت شناسه عمومی  مراحل را مانند مقاله ی صفر تا صد دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ادامه دهید.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی