مقالات

نسبت سود فعالیت بازرگانی

سود فعالیت هر مودی یا براساس اسناد و مدارک درآمدی و هزینه‌ای بدست می آید و یا به صورت جدول نسبت سود فعالیت که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد، محاسبه می شود.
در سال ۱۴۰۱ طبق جداول اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی برای هر فعالیت سود ویژه و سود ناویژه مشخص شده است.

سود ناویژه : بیان گر، کسر کردن بهای تمام شده کالای فروش رفته از فروش خالص یا درآمد شرکت می باشد.

سود ویژه : بیان گر، کسر کردن همه هزینه‌های مثل هزینه‌های عمومی و اداری از سود ناویژه یا ناخالص شرکت می‌باشد.

فایل زیر به دفترچه فعالیت بازرگانی سال ۱۴۰۱ اشاره دارد.