* شماره بخشنامه : ۲۱۹ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۰۶ / ۰۱ / ۱۴۰۲

* موضوع : ارسال تصویر آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی

به پیوست تصویر آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۵۴۶۱/ت۶۰۴۲۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات محترم وزیران برای اجرا ارسال می‌شود.

بر ‌اساس بند (۳) ماده ۴ آیین‌نامه‌ مذکور، هزینه‌کرد شرکت‌های مجری در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۷۲۰۵/ت۶۰۰۲۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ و شماره ۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ مشمول حمایت‌های مالیاتی می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق، شرکت های مذکور در صورت رعایت مقررات مربوطه، از جمله آیین نامه های اجرایی موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده ۱۱ قانون یاد شده، امکان‌ برخورداری از حمایت های مالیاتی موضوعه را دارا خواهند بود.

ماده های مرتبط