* شماره بخشنامه : ۲۲۰ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۶ / ۰۱ / ۱۴۰۲

* موضوع : ارسال تصویر آیین ‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان موضوع تصویب‌ نامه شماره ۲۳۵۱۰۹۶۰۷۸۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت وزیران

به پیوست تصویر آیین ‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان موضوع تصویب‌ نامه شماره ۲۳۵۱۰۹/ت۶۰۷۸۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت وزیران، برای اجرا ارسال می‌شود.

در تبصره ذیل بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مزبور اعلام شده است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های موضوع این ماده را وفق قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و قوانین و مقررات مربوطه به عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید.

بنا به مراتب فوق و با توجه به این که موضوع اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش بنیان، صرفا در بند‌های (ب) و (ت) ماده ۱۱ قانون مذکور تصریح شده است، لذا اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ذیل بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه فوق الذکر نیز صرفا در محدوده مقررات ناظر بر قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله، آیین‌ نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون مذکور موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و اصلاحیه‌ های آن و آیین ‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون یاد شده موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۱۷۲۰۵۶۰۰۲۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ امکان‌ پذیر خواهد بود.

ماده های مرتبط