* شماره بخشنامه : ۲۲۲ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۰۶ / ۰۱ / ۱۴۰۲

* موضوع : ارسال تصویر آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۸۵۴۰۶۰۷۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

به پیوست تصویر آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۸۵۴۰۶۰۷۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ برای اجرا ارسال می‌ شود.

بر ‌اساس تبصره ماده ۹ آیین ‌نامه ‌ی مزبور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان رئیس‌جمهور موظف است هزینه راه ‌اندازی آزمایشگاه‌ های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان -مصوب ۱۴۰۱– و آئین‌ نامه های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.

بنا به مراتب فوق اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ماده ۹ آیین نامه فوق الذکر، صرفا با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون مذکور موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و اصلاحیه‌های آن و همچنین آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون یاد شده موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۱۷۲۰۵/ت۶۰۰۲۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ امکان‌ پذیر خواهد بود.

ماده های مرتبط