* شماره بخشنامه : ۷۸۲۷۲ / ۲۳۰ / د

* تاریخ : ۰۱ / ۱۲ / ۱۴۰۱

* موضوع : انجام اقدامات اجرایی برای وصول مالیات خودروهای گران‌قیمت

در راستای مصوبات ستاد درآمدهای مالیاتی، با توجه به اینکه برای تمام مالکان خودروهای گران قیمت موضوع بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰،  پیامک پرداخت مالیات مذکور ارسال گردیده است. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به وصول مالیات از طریق اقدامات اجرایی وفق مقررات ،از آن دسته از مالکانی که نسبت به پرداخت، ترتیب پرداخت و یا اعتراض به مالیات اقدام ننموده اند، اقدام نمایند.

ماده های مرتبط