سوالات متداول اشخاص مشمول مالیات

آیا اشخاص حقیقی خارجی که در ایران ملک دارند مشمول مالیات می باشند ؟

بله، در راستای ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی خارجی مشمول مالیات هستند.

آیا اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمد هایی که در خارج ایران دارند مشمول مالیات هستند ؟

بله اشخاص حقیقی ایرانی طبق ماده ۱ ق.م.م مشمول مالیات هستند.

آیا اشخاص حقیقی خارجی نسبت به درآمد های خارجی در ایران مشمول مالیات هستند ؟

خیر، جایی در قانون مالیات مستقیم اشاره نشده است.

اگر شخص ایرانی در خارج زندگی کند نسبت به اموال خود در ایران مشمول مالیات ایران است ؟

بله، طبق ماده ۱ قانون مالیات مستقیم مشمول مالیات می باشد.

اگر شخص خارجی در ایران درآمد داشته باشد اما در ایران حضور نداشته باشد مشمول مالیات ایران می باشد ؟

بله، در راستای ماده ۱۰۷ قانون مالیات مستقیم مشمول مالیات می باشد.

آیا شخص حقوقی ایرانی نسبت به درآمدهای خارج از ایران مشمول مالیات می باشد ؟

بله، در راستای ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می باشد.

شخص حقوقی ایرانی نسبت به درآمد های داخل از ایران مشمول مالیات می باشد ؟

بله، مشمول مالیات است، در راستای ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.

اشخاص حقوقی غیر ایرانی نسبت به درآمد های خود از ایران مشمول مالیات هستند ؟

خیر، فقط نسبت به درآمد هایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی مشمول مالیات می باشد.

شخص خارجی حقوقی نسبت به تمام فعالیت های خود در ایران مشمول مالیات می باشند ؟

بله، در راستای ماده ۱ قانون مالیات مشمول مالیات است.

اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به درآمد های خود از ایران مشمول مالیات می باشند ؟

خیر مشمول مالیات نمی باشند.