سوالات متداول اشخاص مشمول مالیات

آیا اشخاص حقیقی خارجی که در ایران ملک دارند مشمول مالیات می‌باشند ؟

بله، در راستای بند ۱ ماده ۱ قانون مالیات مستقیم اشخاص حقیقی خارجی مشمول مالیات هستند.

آیا اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمد هایی که در خارج از ایران تحصیل می کنند مشمول مالیات هستند ؟

بله، طبق بند ۲ ماده ۱ قانون مالیات مستقیم مشمول مالیات هستند.

آیا اشخاص حقیقی خارجی نسبت به درآمد هایی که در خارج از ایران تحصیل می کنند مشمول مالیات هستند ؟

خیر، اشخاص خارجی بابت درآمد های خارج از ایران مشمول پرداخت مالیات در ایران نیستند.

اگر شخص ایرانی در خارج زندگی کند نسبت به اموال خود در ایران مشمول مالیات ایران است ؟

بله‌، طبق ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.

اگر شخص خارجی در ایران درآمد داشته باشد اما در ایران حضور نداشته باشد مشمول مالیات ایران می‌باشد ؟

بله‌، درآمد اشخاص خارجی در ایران مشمول پرداخت مالیات در ایران است.

آیا شخص حقوقی ایرانی نسبت به درآمدهای خارج از ایران خود مشمول مالیات می‌باشد ؟

بله، طبق بند ۴ ماده ۱ قانون مالیات مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.

شرکت خارجی که در ایران شعبه ندارد، بابت درآمد هایی که از ایران به دست می آورد باید مالیات پرداخت کند ؟

اگر درآمد مذکور بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم‎‎‏های سینمایی باشد مشمول مالیات است، در غیر این صورت خیر

در صورتی که شعبه شرکت خاجی در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشد، درآمد حاصل از آن مشمول مالیات در ایران است ؟

بله، شعب شرکت‌های خارجی بابت درآمد‏های حاصله در ایران مشمول پرداخت مالیات هستند.

اشخاص حقیقی مقیم خارج از ایران بابت درآمد‌های خارج از ایران خود مشمول مالیات در ایران هستند ؟

خیر، چنین درآمدی مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران بابت درآمد‎هایی که از ایران به دست می آورند مشمول پرداخت مالیات هستند ؟

خیر، چنین درآمدی مشمول پرداخت مالیات نمیباشد.

درآمد شرکت های ایرانی بابت همکاری و عقد قرارداد با شرکت های خارجی مشمول پرداخت مالیات در ایران می‌باشد ؟

اگر شرکت ایرانی درآمد کسب کند مشمول پرداخت مالیات است.

اموال و املاک اشخاص ایرانی در خارج از ایران مشمول مالیات است ؟

فقط در صورتی که شخص ایرانی در خارج از کشور اموال و املاکی داشته باشد و فوت کند، وراث وی مشمول پرداخت مالیات اموال و املاک مذکور به دولت ایران هستند.

شرکت ایرانی از شرکت خارجی ماشین آلات خریداری کرده است. آیا شرکت خارجی بابت این درآمد مشمول پرداخت مالیات به دولت ایران می‌باشد ؟

خیر، درامد اشخاص خارجی که در ایران نیستند صرفا بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی مشمول پرداخت مالیات به دولت ایران می باشد ، در نتیجه فروش ماشین آلات جزو موارد مشمول نمی‌باشد.

اشخاص مشمول پرداخت مالیات در ایران باید مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت کنند ؟

خیر، مبنای مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون مربوط به خود ( مالیات بر ارزش افزوده ) می‌باشد و ارتباطی به اشخاص مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی ندارد.

اشخاص مشمول پرداخت مالیات آیا نیاز به انجام تکالیف قانونی دیگری هم دارند ؟

بله، تکالیف مالیاتی در خصوص مودیان بر اساس قوانین و مقررات تعیین می‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از تکالیف قانونی مودیان می‌توانید آموزش رایگان ۸ رکن مالیات را مشاهده کنید.