شماره: ۳۰/۴/۲۵۵۵/۱۴۹۶۲
تاریخ: ۱۳۷۰/۰۴/۰۸
پیوست:
 
اداره کل
نظرباینکه براساس بند۱ بخشنامه شماره ۵۶۱۷۴/۳۸۵۶-۵/۳۰مورخ ۵/۱۱/۷۰ آخرین مهلت صدور برگ تشخیص مالیات بردرآمد سنوات ۶۸ و۶۹ مودیانیکه بموقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند پایان شهریورماه ۷۱ تعیین شده است لذابدینوسیله تاکید میگردد که برگ تشخیص های صادره تاتاریخ مزبور باید حداکثر لغایت ۱۵/۸/۷۱ به مودیان ابلاغ گردد و همینطورترتیبی اتخاذ خواهندنمود که برگهای تشخیص مالیات مودیانی که برای عملکرد سال ۷۰ ازتسلیم اظهارنامه مالیاتی درمواعد مقررخودداری  نموده اند حداکثرلغایت ۶ ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر و حداکثر ظرف یکماه و نیم  از انقضای تاریخ اخیرالذکر به مودی ابلاغ نمایند و این روند را برای سالهای آتی نیز ادامه دهند۰ رونوشت این بخشنامه به دادستانی انتظامی مالیاتی ابلاغ و خواسته شده است که درحسن اجرای بخشنامه فوق الذکر  و همچنین این بخشنامه نظارت دقیق نموده و مراتب را مستمرا  به دفتر اینجانب گزارش نمایند۰
 
 احمدحسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
پخش ویدیو

مقررات مرتبط