آزمون مالیات حقوق

در این بخش با طرح سوالات تستی پیرامون مالیات حقوق می توانید اطلاعات خود در این‌ زمینه را محک بزنید.
قبل از شروع آزمون توصیه می شود متن قانون و مقررات مربوط به این قانون رو از اینجا مطالعه کنید.
در پایان آزمون نیز می‌توانید با دریافت کارنامه میزان صحت اطلاعات خود در این خصوص را ارزیابی نمایید.

۱. سوال

مبنای محاسبه مالیات حقوق کارکنان اشخاص حقوقی از نظر سال مالیاتی چگونه  است؟  

۲. سوال

  با توجه به بخشنامه شماره ۵ / ۱۴۰۲ / ۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ به ازای  فرزند سوم و بیشتری که از چه تاریخی به بعد متولد شده باشند معافیت تعلق می گردد؟ 

۳. سوال

  با توجه به بخشنامه شماره ۵ / ۱۴۰۲ / ۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ به ازای فرزند  سوم و بیشتر چه معافتی اعمال میشود؟  

۴. سوال

  در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر در سال ۱۴۰۲ کمتر محاسبه و  پرداخت شود جرایم فهرست لیست حقوق چگونه اعالم شود اگر کارفرما یا پرداخت  کننده حقوق پرداخت نکند چگ.نه اعمال میشود؟  

۵. سوال

  در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان قانونی محاسبه و  پرداخت شود جرایم فهرست لیست حقوق چگونه اعمال می شود؟  

۶. سوال

  در سال ۱۴۰۲ طبق بخشنامه شماره ۵ / ۱۴۰۲ / ۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت  سیستمی فهرست میزان مالیات حقوق بگیر را چگونه محسابه میکند؟  

۷. سوال

کدام یک از موارد زیر مشمول ارائه لیست حقوق می باشد؟  

۸. سوال

در منبع بر درآمد حقوق کدام جریمه قابل مطالبه از کارفرما نیست؟

۹. سوال

نرخ مالیات حقوق در محل کار غیر اصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م در سال ۱۴۰۲ چند درصد است ؟ 

لطفا وارد سایت شوید