خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

مشاوره مالیاتی

وکالت مالیاتی در کلیه مراحل دادرسی مالیاتی

استقرار سیستم مالیاتی

عیب یابی و رفع مشکلات سیستم مالیاتی

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی

ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان

ثبت، صدور و مدیریت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان

آماده سازی اسناد و مدارک و دفاع در رسیدگی مالیاتی

ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی و انتقال پرونده

تهیه و ارسال اظهارنامه انحلال و امور تصفیه شرکت ها

پیگیری و دریافت مفاصا حساب مالیاتی

مشاوره، وکالت و انجام کلیه امور مالیات بر ارزش افزوده

مشاوره، وکالت و انجام کلیه امور مالیات بر ارث

مشاوره، وکالت و انجام کلیه امور مالیات بر تراکنش های بانکی

مشاوره، وکالت و انجام کلیه امور مالیات بر عایدی سرمایه

مشاوره، وکالت و انجام کلیه امور مالیات بر خانه ها و خودرو های لوکس

مشاوره، وکالت و انجام کلیه امور مالیات بر خانه های خالی