* شماره بخشنامه : ۲۴۷۷۱ / ۲۱۲ / ص

* تاریخ : ۰۹ / ۱۱ / ۱۴۰۱

* موضوع : رسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳/۱۸۰۲/۴۲۷۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳/۱۸۰۲/۴۲۷۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

ماده های مرتبط