* شماره بخشنامه : ۶۰۷۱۵ / ۱۶۸۱۹۹ 

* تاریخ : ۱۴ / ۹ / ۱۴۰۱

* موضوع : بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به رعایت حقوق ارباب رجوع و تکریم و رضایت مندی مردم در فرایندهای اداری

بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به رعایت حقوق ارباب رجوع و تکریم و رضایت مندی مردم در فرایندهای اداری طی نامه شماره ۱۶۸۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

ماده های مرتبط