ماده ۲۰۰ قانون مالیات های مستقیم :

در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل بیست­درصد ( ۲۰% ) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌ به « مجازات حبس تعزیری درجه شش » [۱] نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

۱ – به موجب بند ۵۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، در ماده ۲۰۰ قانون عبارت  مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون به عبارت  مجازات حبس تعزیری درجه شش  اصلاح شد.