قسمت نهم : توافق با ممیز کل ( رییس امور مالیاتی )

توافق با ممیز کل

توافق با ممیز کل یا توافق با رییس امور مالیاتی چیست ؟
قطعا تا به حال مجبور به حضور در اداره مالیاتی برای دفاع از پرونده مالیاتی خود و کاهش مبلغ مالیات شده اید.
دادرسی مالیاتی فرآیندی است که طی آن مودی مالیاتی با سازمان مالیاتی نسب به رفع اختلافات خود در آن اقدام میکنند.
اولین مرحله از فرآیند دادرسی مالیاتی مربوط می شود به مرحله توافق با ممیز کل که موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد.
این مرحله دارای مقررات، نکات و الزامات قانونی بسیار مهمی است که در نهمین قسمت از مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان به بیان این موارد مهم پرداخته ایم.
امیدواریم این نکات بری شما مفید واقع گردد.

پادکست های مالیاتی
پادکست های مالیاتی
قسمت نهم : توافق با ممیز کل ( رییس امور مالیاتی )
/

پادکست های مرتبط