قسمت دوازدهم : مالیات مشاغل و اصناف

مالیات مشاغل و اصناف

مالیات مشاغل چیست ؟ چه اشخاصی مشمول مالیات مشاغل هستند ؟ نرخ مالیات صاحبان مشاغل چند درصد است ؟ و …
یکی از مهم ترین و پر چالش ترین موضوعات مالیاتی در ایران قصه مالیات صاحبان مشاغل است.
صاحبان مشاغل به اشخاص حقیقی اطلاق می گردد که دارای کسب و کار مستقل و خویش فرما هستند و بابت این درآمد خود باید مالیات پرداخت کنند.
در دوازدهمین قسمت از مجموعه رادیو حسابدانان به بررسی مهم ترین موضوعات مالیات مشاغل پرداخته ایم

پادکست های مالیاتی
پادکست های مالیاتی
قسمت دوازدهم : مالیات مشاغل و اصناف
/

پادکست های مرتبط