قسمت دوازدهم : مالیات مشاغل و اصناف

مالیات مشاغل و اصناف

مالیات مشاغل چیست ؟ چه اشخاصی مشمول مالیات مشاغل هستند ؟ نرخ مالیات صاحبان مشاغل چند درصد است ؟ و …
یکی از مهم ترین و پر چالش ترین موضوعات مالیاتی در ایران قصه مالیات صاحبان مشاغل است.
صاحبان مشاغل به اشخاص حقیقی اطلاق می گردد که دارای کسب و کار مستقل و خویش فرما هستند و بابت این درآمد خود باید مالیات پرداخت کنند.
در دوازدهمین قسمت از مجموعه رادیو حسابدانان به بررسی مهم ترین موضوعات مالیات مشاغل پرداخته ایم

آخرین پادکست ها