قسمت دوم : سامانه مودیان

سامانه مودیان چیست ؟

سامانه مودیان چیست ؟ اشخاص مشمول سامانه مودیان، نحوه عضویت در سامانه مودیان، نحوه کار با سامانه مودیان و …
همه این موارد دغدغه این روزهای حسابداران، کارفرمایان و فعالان در حوزه مالی و مالیاتی است.
طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، این سامانه سایت و درگاه الکترونیکی است جهت ارتباط بین مودیان مالیاتی و سازمان مالیاتی
کلیه تکالیف و امور مالیاتی مثل صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه مالیاتی،درخواست مفاصا حساب مالیاتی و … از طریق این سامانه صورت می گیرد.
در قسمت دوم از مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان به تشریح این موضوع مهم پرداخته ایم.

آخرین پادکست ها