قسمت بیست و یکم : صورتحساب الکترونیک ( قسمت اول )

صورتحساب الکترونیک ( قسمت اول )

صورتحساب الکترونیکی چیست ؟

انواع صورتحساب الکترونیکی کدامند ؟

نحوه تهیه و ارسال صورتحساب الکترونیکی چگونه است ؟

با روی کار آمدن سامانه مودیان یکی از موضوعات اصلی برای شرکت ها و فعالان اقتصادی نحوه تهیه و ارسال صورتحساب الکترونیکی است 

در این پادکست به بررسی کامل صورتحساب الکترونیکی می پردازیم.

پادکست های مالیاتی
پادکست های مالیاتی
قسمت بیست و یکم : صورتحساب الکترونیک ( قسمت اول )
/

پادکست های مرتبط