قسمت بیست و ششم : گروه بندی صاحبان مشاغل

گروه بندی صاحبان مشاغل

گروه بندی صاحبان مشاغل به چه صورت است ؟ اشخاص گروه اول مشاغل کدامند ؟ مبنای گروه بندی مشاغل چه مواردیست ؟ گروه دوم و سوم مشاغل را چه اشخاصی تشکیل می دهند ؟ تفاوت گروه های مختلف مشاغل در چه چیزیست ؟ برای دریافت پاسخ این سوالات و همچنین آگاهی کامل درباره گروه بندی صاحبان مشاغل و نکات مهم پیرامون گروه بندی صاحبان مشاغل می توانید پادکست گروه بندی صاحبان مشاغل را بشنوید

آخرین پادکست ها