قسمت بیست و هشتم : مرور زمان مالیاتی

مرور زمان مالیاتی

مرور زمان مالیاتی چیست و چه اهمیتی دارد ؟
مرور زمان مالیاتی یکی از حقوق مالیاتی مودیان است که به موجب آن سازمان مالیاتی برای مطالبه برخی از مالیات ها محدودیت زمانی داشته و خارج از این موعد های مقرر نمی تواند از مودی مطالبه مالیات جدیدی نماید.
مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم به بررسی مرور زمان مالیاتی می پردازد و ما در بیست و هشتمین پادکست رادیو حسابدانان مهم ترین نکات آن را بررسی می کنیم.

آخرین پادکست ها